Dzisiaj jest: Czwartek, 28 Maja 2015
Szukaj
Wstęp i informacje organizacyjne

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele

          Drugi semestr roku szkolnego 2013/14 poświęcamy przede wszystkim realizacji zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. Główne cele proponowanych przez ODN w Łomży form doskonalenia związane więc będą z wspieraniem rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżonym wiekiem realizacji obowiązku szkolnego, podniesieniem jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, działaniami szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Jak co roku, podstawą planowania oferty były również, oprócz priorytetów państwowych, inne źródła informacji. Wykorzystaliśmy więc raporty prezentujące wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji zewnętrznej oraz sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach. W związku ze zmianami na II i IV etapie kształcenia oczywistym wydaje się również kontynuacja działań placówki związanych z realizacją i monitorowaniem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz przygotowaniem do nowej formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego.

          Staraliśmy się, aby proponowane przez nas formy warsztatów, kursów, seminariów, rad pedagogicznych szkoleniowych, konferencji pozostawały w bliskim związku z ważnymi dla Państwa problemami, dotyczącymi różnych obszarów pracy szkoły - szeroko pojętej dydaktyki przedmiotowej, wychowania, ewaluacji wewnętrznej, nadzoru pedagogicznego. Jesteśmy również otwarci na propozycje, wynikające z indywidualnych potrzeb konkretnej placówki. Z dużą przyjemnością zaplanujemy i przeprowadzimy szkolenia realizujące Państwa oczekiwania.

          Mamy nadzieję, że nadchodzący semestr okaże się zarówno dla Państwa jak i dla nas czasem dobrej współpracy, okazją do wzajemnego uczenia się, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą nam doskonalić polską edukację.

Zbigniew Kossakowski
Dyrektor ODN w Łomży

Informacje organizacyjne
 1. Udział w: kursach kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia, kursach doskonalących oraz warsztatach wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora lub „formularz zgłoszeniowy” na stronie internetowej ODN w Łomży) i przesłania go do siedziby ośrodka.
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 3. Przysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału w zajęciach.
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłatyza formę doskonalenia, jeżeli forma jest płatna.
 5. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników.
 6. Zajęcia na kursach będą odbywały się przede wszystkim w systemie popołudniowym i sobotnio - niedzielnym.
 7. O odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez organizatora przed ich rozpoczęciem. Informacja ta zostanie jednocześnie zamieszczona w kalendarzu szkoleń, na stronie ośrodka.
  • Terminy przyjmowania zgłoszeń:
   • na kursy doskonalące, warsztaty i konferencje – do 10 lutego 2014 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed terminem rozpoczęcia formy doskonalenia)
 8. Przeprowadzenie Rady Pedagogicznej w szkole, która zamawia szkolenie, wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki na formularzu zamieszczonym na końcu Informatora. Należy podać temat z listy proponowanej przez ODN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania.
 9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronie internetowej http://www.odnlomza.pl/
 10. Druki zgłoszeń należy przesyłać na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pl. Kościuszki 2 18-400 Łomża

11.  Inne dane adresowe ODN:

Poczta e-mail.:  Telefon: (086) 216 42 17 Fax: (086) 216 57 25

© 2008 ODN Łomża. All rights reserved.
Projekt & cms: www.zaler.pl