Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 11 Terapia behawioralna w teorii i w praktyce dla dzieci z autyzmem (III modułowe szkolenie bazowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i placówek oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 45 (2x3 dni)

Moduł I

 • Historia myśli behawioralnej i rozwój Stosowanej Analizy Zachowania w Polsce.
 • Cele Stosowanej Analizy Zachowania.
 • Autyzm w terapii behawioralnej.
 • Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 • Metody i narzędzia do redukacji zachowań niepożądanych.
 • Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych i ich charakterystyka.
 • Praca nad zachowaniami trudnymi - działania proaktywne i reaktywne.
 • Opracowanie programów do redukacji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach.

 

 

Moduł II

 • Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań.
 • Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne.
 • Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja.
 • Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
 • Podpowiedzi i ich wycofywanie.
 • Kontrola bodźcowa.
 • Zasady pisania programów edukacyjnych.
 • Nauka zachowań werbalnych u dziecka  z autyzmem: skrypty.
 • Nauka kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: momot|odnlomza.pl| |momot|odnlomza.pl

mgr Danuta Momot

Kwalifikacje i uprawnienia

Magister pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo 

 • kwalifikacje zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje edukatorskie do nauczania dorosłych,
 • kwalifikacje w zakresie  zarządzania oświatą,
 • kwalifikacje do nauczania przyrody,
 • kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Sztuka”,
 • kwalifikacje do nauczania w przedszkolu,
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie kształcenia specjalnego, sztuki, przyrody,
 • edukator programu ”Nowa Szkoła”, edukator programu  ”Ocenianie w Nowej Szkole”   
 • lider zmian MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze SPE”,
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Edukacji i Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia,
 • uprawnienia do ewaluacji efektów doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracy zespołowej w szkole i placówce,  wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • uprawnienia do realizacji zajęć terapii pedagogicznej o profilu korekcyjno – kompensacyjnym,  gimnastyki korekcyjnej, Kinezjologii Edukacyjnej, Ruchu Rozwijającego, Pedagogiki Zabawy, prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim, Terapii Behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem          i upośledzeniem umysłowym, metody zastosowania sztuki  orgiami w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyki AIDS,
 • przygotowanie w zakresie pomiaru dydaktycznego, konstruowania programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnie z nową podstawą programową, neurologicznych podstaw integracji sensorycznej.
Facebook