Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 23 Luty 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 131 Praca z tekstem metodą antares

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

 • Etapy pracy i rodzaje ćwiczeń w metodzie Antares.
 • Przykłady zastosowania metody na lekcjach języka polskiego.
 • Planowanie pracy polonisty z wykorzystaniem metody Antares - opracowanie zestawów ćwiczeń do tekstów: baśni, legendy, przypowieści biblijnej, mitu greckiego.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.24
E-mail: szkop|odnlomza.pl | |szkop|odnlomza.pl

mgr Joanna Ewa Szkop

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

 • magister filologii polskiej, filologii rosyjskiej, bibliotekoznawstwa, specjalność nauczycielska
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • egzaminator sprawdzianu z języka polskiego w klasie VI
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
 • ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń

 • metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
 • pomiar dydaktyczny
 • analiza i wykorzystanie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • wykorzystanie EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych
 • motywowanie uczniów
 • metody i techniki aktywizujące proces dydaktyczny
 • ocenianie kształtujące

Doświadczenie zawodowe

 • praca w charakterze konsultanta ds. edukacji polonistycznej - od 1999 r.
 • przygotowanie programów i realizacja warsztatów, kursów doskonalących, konferencji dla nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych
 • nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej - od 1994 roku
 • prowadzenie zajęć na kursach kwalifikacyjnych: edukatorskim, zarządzania oświatą, nadającym uprawnienia pedagogiczne, z zakresu sztuki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • prowadzenie zajęć na kursach finansowanych ze środków Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • edukator projektu POKL "Spójność działań edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły"
 • pełnienie funkcji SORE
Termin Cena Status
2018-02-28 15:00 Prowadzący zajęcia: Joanna Ewa Szkop - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Joanna Ewa Szkop (szkop|odnlomza.pl | |szkop|odnlomza.pl , 86 216-42-17 w.24)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Facebook