Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Sobota, 16 Grudzień 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 9 Klub aktywnych geografów

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii we wszystkich typach szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

 • Planowanie efektywnej lekcji geografii.
 • Dobór form, technik i metod pracy na lekcjach geografii.
 • Warsztat pracy nauczyciela geografii.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Wymiana doświadczeń.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|odnlomza.pl| | j.marek|odnlomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przyrody w szkołach podstawowych, biologii, geografii
  w gimnazjum i szkołach ponagimnazjalnych
 • wdrażania nowej podstawy programowej na II i IV etapie edukacyjnym
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych
Facebook