Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 23 Marzec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 36 Metoda projektu edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 14 (2x7)

 • Założenia metody projektu.
 • Istota, struktura i etapy realizacji projektu.
 • Dokumentacja projektowa.
 • Przykładowe projekty dla klas 1-3.

56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: lasek|odnlomza.pl| | lasek|odnlomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • oligofrenopedagogika
 • w zakresie zarządzania oświatą
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej
 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Facebook