Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 6 Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

 • Tworzenie statutu zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
 • Jednostki redakcyjne i ich systematyzacja.
 • Statut szkoły - organy właściwe do jego uchwalania i wprowadzania zmian zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe.
 • Statut szkoły, a statut zespołu szkół.
 • Podstawowa zawartość statutu na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • Nowelizacja statutu. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany statutu szkoły.
 • Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego.
 • Tekst jednolity a tekst ujednolicony aktu prawnego.
 • Tekst ujednolicony statutu.

83 1500 1533 1215 3003 9718 0000

Telefon: 86 216-42-17, w.15
E-mail: arcimowicz|odnlomza.pl| |arcimowicz|odnlomza.pl

dr Janina Arcimowicz

Konsultant do spraw oświatowej kadry kierowniczej

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr socjologii, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener programu "Wizytator"
 • trener programu "Nowa Szkoła"
 • trener programu "Gimnazjum 2002"
 • Studia Podyplomowe z Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki oświatowej
 • projektowania pracy szkoły
 • planowania, prowadzenia i dokumentowania ewaluacji wewnętrznej
 • opracowywania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki
 • prowadzenia diagnozy wychowawczej
Facebook