Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wtorek, 16 Styczeń 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
28.12.2017

Projekt "Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój.
Partnerem wiodącym projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku.
Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Uczestnicy Projektu

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące funkcje kierownicze  w publicznych i niepublicznych placówkach instytucji oświaty z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z województwa podlaskiego.

Cele  Projektu

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. W wyniku projektu podniesiona zostanie skuteczność zarządzania instytucją oświaty, przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt przyczyni się do  podniesienia wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenia cech przywódczych 240 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym 144 kobiet i 96 mężczyzn przedszkoli/szkół/placówek z terenu województwa podlaskiego.

Rekrutacja uczestników projektu

 • Rekrutacja trwa od 18.12.2017 r. do 18.01.2018 r.
 • Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty.
 • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie dokumentów znajdujących się w załącznikach  i dostarczenie ich do biura Partnera projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul. Złota 4, 15-016 Białystok
z dopiskiem: „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”.

 • O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Ostateczne zakwalifikowanie  uczestnika/uczestniczki do udziału w Projekcie, nastąpi w chwili podpisania w Biurze Projektu umowy szkoleniowej.

Informacje organizacyjne

 • Okres realizacji projektu od 01.11.2017r.  do  30.09.2019r.
 • Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 • Udział w Projekcie może wziąć jedna osoba z danej placówki oświaty.
 • Każdy uczestnik  Projektu odbędzie trzy 3-dniowe sesje szkoleniowe (72 godziny dydaktyczne) z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, ponadto skorzysta z praktycznej formy wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego  i sieci współpracy.
 • Zajęcia grupowe będą prowadzone w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
 • Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały biurowe.

 

Informacje na temat Projektu udzielane są pod nr tel. 85 653 77 53

Załączniki:

a Deklaracja uczestnictwa

a Deklaracja współpracy

a Formularz osobowy

a Oświadczenie uczestnika

a Zaświadczenie o zatrudnieniu

Facebook