Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Środa, 20 Czerwiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
23.05.2018

KK - 1 - Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą

Ośrodek Doskonalenia w Łomży ogłasza nabór na Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.

Nowa edycja kursu realizowana będzie według programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej (zgodnie z §18 a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.) zastępuje on dotychczas obowiązujący ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z 25 sierpnia 1999 r.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Odbiorcy: wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska w poszczególnych typach szkół i placówek.

Miejsce realizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Czas realizacji: zgodnie z wytycznymi MEN, kurs trwa 9  miesięcy – 210 godzin.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

1) przywództwo edukacyjne w szkole;

2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

4) zarządzanie zasobami ludzkimi;

5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

 

Termin rozpoczęcia kursu: z chwilą zebrania grupy i po uzyskaniu zgody na organizację kursu Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Koszt kursu: 1500 zł  przy grupie 25 osobowej.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń przy użyciu formularza.

Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs: maj – wrzesień 2018 r.

Informacji udziela: Dorota Dąbrowska  tel. 86 216 42 17

KK-1 - Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą - formularz zapisu

* - pola wymagane

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łomży (ODN), ul. Pl. Kościuszki 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: odn@odnlomza.pl
c) telefonicznie: (86) 216 42 17
Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ODN inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@odnlomza.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 
Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania materiałów pokonferencyjnych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)      prawo do usunięcia danych osobowych;
d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na kurs kwalifikacyjny.

Facebook