Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów ODN - II półrocze roku szkolnego 2017/2018

L.p
Tytuł szkolenia
Prowadzący/Organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Analiza i interpretacje wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazja).
Joanna E. Szkop

2.

Egzamin ósmoklasisty.
Joanna E. Szkop

3.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej  Wartości  Dodanej (EWD) – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Dorota Kozioł

4.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników.
Jadwiga Pieczywek
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
5.
Jak efektywnie realizować podstawę programową z uczniami
z niepełnosprawnościami.
Danuta Momot
6. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Danuta Momot
7. Edukacja włączająca jako forma kształcenia uczniów z niepełno-sprawnościami. Danuta Momot
8. Dyslekcja, czy lenistwo? Maria M. Ferenc
9. Na czym polegają specyficzne trudności w nauce i jak sobie z nimi radzić? Maria M. Ferenc
METODYKA NAUCZANIA
10. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój. Danuta Lasek
11. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się. Danuta Lasek
12. Strategia lekcji odwróconej. Dorota Kozioł
13. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia. Dorota Dąbrowska
14. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole. Dorota Dąbrowska
15. Rozwijanie kreatywności uczniów w szkole. Dorota Dąbrowska
16. Strategia lekcji odwróconej. Dorota Dąbrowska
17. Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych. Joanna Marek
18. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Joanna Marek
19. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach.
Jadwiga Pieczywek
20. Nowatorskie rozwiązania programowo – metodyczne dla przedszkoli. Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
21. Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Bożenna Kossakowska
22. Bezpieczeństwo w Internecie. TIK,  a prawa autorskie. Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
23. Wychowanie do wartości jako zadanie szkoły i wszystkich nauczycieli. Marzena Rafalska
24. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II. Bogumiła Rzepnicka
25. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Jolanta Boryszewska
26. Przemoc rówieśnicza – działania profilaktyczne. Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
27. Prawa i obowiązki nauczyciela. Bernard Z. Kossakowski
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
28.
Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli.
Iwona Puciłowska
 

    

Facebook