Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 20 Sierpień 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów ODN - I półrocze roku szkolnego 2017/2018

L.p
Tytuł szkolenia
Prowadzący/Organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Analiza wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazja).
Joanna E. Szkop

2.

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych w szkole.
Dorota Dąbrowska

3.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej  Wartości  Dodanej (EWD) – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Dorota Kozioł

4.

Podstawy pomiaru dydaktycznego.
Maria M. Ferenc

5.

Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowanie ich wyników.
Jadwiga Pieczywek
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
6.
Jak efektywnie realizować podstawę programową z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Danuta Momot
7. Indywidualizacja i dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Danuta Momot
METODYKA NAUCZANIA
8. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój. Danuta Lasek
9. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się. Danuta Lasek
10. Strategia lekcji odwróconej. Dorota Kozioł
Dorota Dąbrowska
11. Jak pracować z uczniami aby lekcje stały się bardziej atrakcyjne
a nauczanie bardziej efektywne.
Dorota Kozioł
12. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia. Dorota Dąbrowska
13. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole - w stronę rozwiązań systemowych. Dorota Dąbrowska
14. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych. Joanna Marek
15. Jak pomóc uczniowi zrozumieć lekcje? Joanna Marek
16. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach.
Jadwiga Pieczywek
17. Polubić czytanie (szkoły podstawowe). Joanna E. Szkop
18. Rozwiązania metodyczno-organizacyjne zgodne z nową podstawą programową dla przedszkoli. Maria M. Ferenc
19. Metody pobudzające kreatywność i przedsiębiorczość dzieci. (przedszkola) Maria M. Ferenc
20. Nabywanie umiejętności czytania i pisania bez nauki liter. (przedszkola) Maria M. Ferenc
21. Praca z tekstem literackim w przedszkolu. Maria M. Ferenc
22. Wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci kompetencji emocjonalnych i społecznych. (przedszkola) Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
23.
Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Bożenna Kossakowska
24.
Bezpieczeństwo w Internecie - TIK,  a prawa autorskie.
Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
25. Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. Marzena Rafalska
26. Wychowanie do wartości jako zadanie wszystkich nauczycieli. Marzena Rafalska
27. Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Jolanta Boryszewska
28. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
29.
Nowatorstwo pedagogiczne wg aktualnego stanu prawnego.
Maria M. Ferenc
30.
Zadania zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale.
Janina Arcimowicz
31. Wolontariat w szkole. Janina Arcimowicz
32. Diagnoza wybranych obszarów pracy szkoły. Janina Arcimowicz
33. Prawa i obowiązki nauczyciela. Bernard Z. Kossakowski
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
34.
Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej.
Iwona Puciłowska
 

    

Facebook