Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 29 Czerwiec 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Proponowane tematy przez zamawiające szkoły i placówki oświatowe

Proponowane tematy przez konsultantów ODN - II półrocze roku szkolnego 2016/2017

L.p
Tytuł szkolenia
Prowadzący/Organizator
POMIAR DYDAKTYCZNY I OCENIANIE

1.

Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych w szkole.
Dorota Dąbrowska

2.

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych w szkole.
Dorota Dąbrowska

3.

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej w Edukacji wczesnoszkolnej.
Danuta Lasek

4.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej  Wartości  Dodanej (EWD). – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Dorota Kozioł

5.

Analiza wyników egzaminu maturalnego punktem wyjścia
do planowania dydaktycznego.
Jadwiga Pieczywek

6.

Podstawy pomiaru dydaktycznego.
Maria M. Ferenc

7.

Ocenianie pracy w grupach.
Maria M. Ferenc
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE I INTEGRACYJNE
8.
Indywidualizacja procesu edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Danuta Momot
METODYKA NAUCZANIA
9. Organizacja procesu lekcyjnego. Dorota Kozioł
10. Gry i zabawy matematyczne wspierające rozwój dzieci. Danuta Lasek
11. Wykorzystanie odkryć neuronauk w podniesieniu efektywności kształcenia. Dorota Dąbrowska
12. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole - w stronę rozwiązań systemowych. Dorota Dąbrowska
13. Od nauczania do uczenia się – efektywna organizacja procesu lekcyjnego. Martyna Polkowska
14. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych. Joanna Marek
15. Metody i techniki aktywizujące pracę uczniów. Joanna Marek
16. Cele uczenia się, czyli jak pomóc uczniowi zrozumieć lekcję. Joanna Marek
17. Metody i techniki mobilizujące uczniów do aktywnej pracy
na lekcjach.
Jadwiga Pieczywek
18. Organizacja procesu lekcyjnego według zasad oceniania kształtującego. - szkoły podstawowe i gimnazja Joanna E. Szkop
19. Jak czytać, by rozumieć. - szkoły podstawowe i gimnazja. Joanna E. Szkop
20. Organizacja procesu lekcyjnego. Dorota Kozioł
21. Techniki freintowskie w przedszkolu. Maria M. Ferenc
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
22.
Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Bożenna Kossakowska
23.
Bezpieczeństwo w Internecie- TIK,  a prawa autorskie.
Bożenna Kossakowska
24. Jak rozwijać kompetencje informatyczne? Bożenna Kossakowska
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
25. Demokratyczna kultura szkoły oparta o wartości. Marzena Rafalska
26. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów
jako zadanie wszystkich nauczycieli i sposób na realizację programu wychowawczego szkoły
Marzena Rafalska
27. Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Jolanta Boryszewska
28. Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych? Jolanta Boryszewska
NADZÓR PEDAGOGICZNY I INNOWACJE
29.
Prawa i obowiązki nauczyciela
Bernard Z. Kossakowski
30.
Innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu
Maria M. Ferenc
31. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? Janina Arcimowicz
32. Zadania zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale. Janina Arcimowicz
33. Kryteria oceny pracy nauczyciela. Janina Arcimowicz
PRAGMATYKA ZAWODU I EDUKACJA ZDROWOTNA
34.
Pierwsza pomoc w placówce oświatowej. Zadania nauczycieli.
Iwona Puciłowska
 

    

Facebook