Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 19 Kwiecień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Informacja o pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży  18-400 Łomża ul. pl. Kościuszki 2

Poniżej publikujemy listę z nazwami zbiorów danych, zakres danych osobowych i uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, zawód/stanowisko, nauczany przedmiot, wykształcenie, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, e-mail, przetwarzane będą w celu realizacji kursu oraz wydania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy form doskonalenia

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, zawód/stanowisko, nauczany przedmiot, numer telefon, e-mail, przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa w danej formie doskonalenia i wydania zaświadczenia lub potwierdzenia,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Umowy cywilno-prawne z osobami niebędącymi pracownikami Ośrodka

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania lub pobytu, wynagrodzenie, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Uczestnicy przetargów

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, poczta elektroniczna, przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Kandydaci do pracy w Ośrodka

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Dane osób wyrażających zgodę na publikację/wykorzystanie wizerunku

 1. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL będą niezbędne do wyrażenia zgody na publikację/wykorzystanie wizerunku na stronach WWW Ośrodka,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Facebook