Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Piątek, 23 Luty 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Kierunek 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dorota Kozioł

W - 70 Eksperyment na cztery ręce i coś więcej
W - 71 Praca nauczyciela z nowa podstawą programową
W - 72 Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach chemii i fizyki
KL - 10 klub aktywnych chemików
KL - 11 klub aktywnych fizyków

Danuta Lasek

W - 32 Pierwsze kompetencje czytelnicze- funkcjonalne czytanie w przedszkolu
W - 33 W labiryncie matematyki
W - 34 Zabawy, gry planszowe i strategiczne w edukacji wczesnoszkolnej
W - 35 Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej
W - 36 Metoda projektu edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
W - 37 "Tańcząca ósemka" jako skuteczne narzędzie umożliwiające odkrycie i usunięcie zakłóceń wewnętrznej równowagi organizmu dziecka
W - 38 Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu
W - 39 Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach
W - 40 Techniki choreoterapii w pracy z dziećmi

Joanna Marek

KS Kierunki pracy nauczyciela przyrodnika w roku szkolnym 2017/2018
W - 63 Strategia kształcenia wyprzedzającego
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
W - 67 Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych
W - 68 Rozumowanie naukowe jako element edukacji przyrodniczej
W - 69 Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
KL - 9 Klub aktywnych geografów

Danuta Momot

W – 78 – Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej
W – 79 – Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
KL – 12 - Klub nauczycieli kształcenia specjalnego. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych
KS - Realizacja podstawy programowej przez uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jadwiga Pieczywek

W-60 Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej
KL-7 Klub aktywnych Matematyków dola nauczycieli etapu formalnego szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

Joanna Szkop

W - 41 Opracowanie lektury Johna R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem"
W - 42 Uczymy efektywnie
W - 43 Projekt edukacyjny w pracy nauczyciela
W - 24 Wywiedzione ze słowa, czyli inscenizacja niedramatycznych tekstów literackich
RP Polubić czytanie

 

Kierunek II

Kierunek 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.


Bożenna Kossakowska

KD 13- Programowanie w C+
KD 14 Programowanie w Scratchu
W 89 Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej
W 90 Programowanie dla dzieci z wykorzystaniem Scotiego
W 91 Projektowanie i analiza algorytmów z wykorzystaniem programu "Magiczne bloczki"

Dorota Kozioł

W 70 Eksperyment na cztery ręce i coś więcej
W 71 Praca nauczyciela z nowa podstawą programową
W 72 Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach chemii i fizyki
KL 10 klub aktywnych chemików
KL 11 klub aktywnych fizyków

Joanna Marek

KS Kierunki pracy nauczyciela przyrodnika w roku szkolnym 2017/2018
W - 63 Strategia kształcenia wyprzedzającego
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
W - 67 Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych
W - 68 Rozumowanie naukowe jako element edukacji przyrodniczej
W - 69 Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
KL - 9 Klub aktywnych geografów, RP - Jak pomóc uczniowi zrozumieć lekcje? 

Jadwiga Pieczywek

KL - 8 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
KL - 7 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli etapu formalnego SP i klas gimnazjalnych
W - 62 Jak uczyć sztuki dowodzenia?; W-60 Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej
W - 61 Planowanie lekcji matematyki w strategii wyprzedzającej

Joanna Szkop

W - 44 Wykorzystanie aplikacji internetowych w pracy z uczniami

 

Kierunek III

Kierunek 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych.


Joanna Marek

W - 66 Wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcjach przyrody

Bogumiła Rzepnicka

W – 75 katecheza XXI wieku. Katechizacja i ewangelizacja. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

 

Kierunek IV

Kierunek 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 

 

Kierunek V

Kierunek 5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.


Jolanta Boryszewska

KD - 7 Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
W - 8 Wychowanie i profilaktyka w szkole
W - 9 Co zrobić, aby naszym uczniom chciało się chcieć – elementy tutoringu w szkole
W - 10 Pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą
W - 11 Przemoc rówieśnicza – co działa, co nie działa, a co szkodzi?
RP - Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
RP – Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Dorota Dąbrowska

W - 45 Drama jako sposób na rozbudzenie pasji czytania
KS - 3 Rola czytania w edukacji

Joanna Marek

W - 66 Wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcjach przyrody
RP - Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej

Marzena Rafalska

W - 19  Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
W - 14  Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego
W - 15  Jak rozmawiać z uczniami na tematy kontrowersyjne?
W - 18 Budowanie demokratycznej kultury szkoły
W - 13 Irena Sendlerowa jako wzór osobowy w pracy wychowawczej

Bogumiła Rzepnicka

W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 katecheza XXI wieku. Katechizacja i ewangelizacja. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
KS – 4 „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” – Pismo święte i jego rola w wychowaniu. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

 

Kierunek VI

Kierunek 6. Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Jolanta Boryszewska

KD - 12 Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 

Danuta Momot

W – 23 Rozwijanie kreatywności uczniów – jak wykonać coś z niczego
W – 78 Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej.
W – 79 Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
KL – 12 - Klub nauczycieli kształcenia specjalnego. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych.
KS - Realizacja podstawy programowej przez uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Marzena Rafalska

W - 17 ADHD – europejskie standardy oddziaływań
W - 16 Zaburzenia rozwoju dzieci w obszarze emocjonalnym

Bogumiła Rzepnicka

W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

 

Facebook