Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Czwartek, 23 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Dorota Dąbrowska

RP - "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole" (szkolenie dla członków rady pedagogicznej)
RP - "Metody i formy popularyzacji czytelnictwa" (szkolenie dla członków rady pedagogicznej)
W - 39 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania" (dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjach)
W - 40 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania" (dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych)
W – 43 Grywalizacja w edukacji (dla nauczycieli przedmiotó humanistycznych we wszystkich typach szkół),
KS-3 Jak być aktywnym bibliotekarzem?
W-132- teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego
W-133 Sposób na lekturę w gimnazjum W- 134 Sposób na lekturę w szkole ponaggimnazjalnej,
W- 136 Planowanie i organizacja lekcji odwróconej


Maria M. Ferenc

W - 22 "Visual literatura… czy dziura w książce ma znaczenie? Czyli jak zainteresować dziecko książką" (dla nauczycieli wychowania przedszkolnego)
W- 101 "Wizyta studyjna w przedszkolu Żółty Słonik"
KS - 9 "Oferta wydawnictwa MAC dla przedszkoli"
W - 122 Nauka czytania i pisania metodą glottodydaktyki Bronisława Rozłowskiego"
KL - 12 Klub Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

 


Danuta Lasek

W - 30 "Magiczna skrzynko otwórz się! Kamishibai jako narzędzie pracy w klasach I-VI"


Joanna Szkop

W - 34 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania" (dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych)


Bogumiła Rzepnicka
W – 64 "Jak czytać Biblię? Literackie i teologiczne zasady interpretacji tekstu biblijnego" (dla nauczycieli religii wszystkich typów szkół).

Dorota Kozioł

RP 116 Jak czytać by rozumieć?

Joanna Marek

RP Metody i techniki aktywizujące pracę uczniów.

Bożena Zgrzywa

W - 52 Archiwum jako miejsce pracy nauczyciela i ucznia
W - 54 Walka Kościola w obronie prawdy o historii Polski - Millenijne nauczanie Prymasa Tysiaclecia
W - 142 Konstytucja i jej znaczenie w życiu każdego obywatela
W - 141 Łomza dawniej i dziś - wykorzystywanie materaiłow archiwalnych w nauczaniu historii regionalnej
W - 143 Jak planowac pracę nauczyciel;a historii i wos w zreformowanej szkole podstawowej?  

Joanna Szkop

W - 34 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania" (dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych)
W-130 Przygoda z książką w II etapie edukacji

Kierunek II

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.


Maria M. Ferenc

KS - 2 "Środowisko edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym"
W - 120 "Nowoczesne pomoce dydaktyczne w przedszkolu"


Bożenna Kossakowska

RP - "Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej"  (szkolenie dla członków rady pedagogicznej)
RP - "Bezpieczeństwo w Internecie - TIK, a prawa autorskie"
KD – 14 "Programowanie w Scratchu" (dla nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół)
W - 83 "Prezentacje multimedialne w programie WBTexpres" (dla nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół)
W - 177 Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej,
W - 178 Darmowe aplikacje, platformy i inne zasoby edukacyjne do nauki programowania (dla nauczycieli szkół podstawowych).

Dorota Kozioł

W - 58 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania" (dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół)
W - 59 Planowanie i organizacja lekcji odwróconej (dla nauczycieli chemii, fizyki i przyrody w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)
W – 60 Metoda WebQuest w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii we wszystkich typach szkół)
RP 21, RP 22 Efektywne metody i techniki pracy oceniania kształtującego na lekcjach.
RP 52, RP 87 Organizacja procesu lekcyjnego


Cezary Nerkowski

KD – 3 "Biuletyn informacji publicznej i elektroniczna skrzynka podawcza w jednostkach oświatowych” (dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych)


Jadwiga Pieczywek

W – 57 "Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego z nastawieniem na inspirowanie uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy" (dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)
W – 56 "Nowe technologie w nauczaniu matematyki" dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych);
W- 154 Zastosowanie Geogebry w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej;
W-153 Nowe technologie w nauczaniu matematyki - II edycja


Bogumiła Rzepnicka

KS – 3 "Zagrożenia związane z użytkowaniem mediów",
W - 165 Nowe media - nowe formy ewangelizacji na przykładzie wybranych mediów sieciowych (dla nauczycieli religii wszystkich typów szkół).


Martyna Polkowska

W – 45 "WebQuest - użyteczna metoda na lekcjach języka obcego" (dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół)

 

Dorota Dąbrowska

W - 39 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania"
W-40 "Organizacja procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania"
W – 43 Grywalizacja w edukacji

Joanna Szkop

W-128 Wykorzystanie aplikacji internetowych w pracy z uczniami   

Kierunek III

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.


Jolanta Boryszewska

RP - Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo;
RP - Właściwy klimat szkoły podstawą budowania jej sukcesu;
RP- Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?
KL - 2 "Klub Młodego Wychowawcy";
W - 8 Trudne zachowania - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo;
W - 103 Współpraca z "trudnymi rodzicami";
W - 104 Nowe spojrzenie na agresję;
W - 105 i W-106 Jak kształtować postawy i uczyć respektowania norm społecznych?


Maria M. Ferenc

RP - "Techniki freinetowskie w przedszkolu"

 

Marzena Rafalska

RP - "Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów jako zadanie wszystkich nauczycieli i sposób na realizację programu wychowawczego szkoły" (szkolenie dla członków rady pedagogicznej)

W - 10 "Pozytywny klimat szkoły jako główny czynnik zapobiegający przemocy" (dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych),

II semestr Warsztaty: Budowanie inkluzywnej kultury szkoły,
Jak rozmawiać z uczniami na tematy kontrowersyjne?,
Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego,
Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki,
Wychowanie do wartości jako zadanie wszystkich nauczycieli - dla nauczycieli, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej  oraz dla nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów ,  

Szkolenia rad pedagogicznych:  Demokratyczna kultura szkoły oparta  o wartości.

 

Bożena Zgrzywa

W - 52 Archiwum jako miejsce pracy nauczyciela i ucznia
W - 51  Modele dyscypliny szkolnej w pracy nauczyciela  historii i wos
W - 54 Walka Kościola w obronie prawdy o historii Polski - Millenijne nauczanie Prymasa Tysiaclecia
W - 139 Stosunki polsko - żydowskie w regionie łomżyńskim w okresie XX - lecia i w czasie Ii wojny światowej
W - 140 Dzieła sztuki jako źródło wiedzy o historii
W - 142 Konstytucja i jej znaczenie w życiu każdego obywatela
W - 143 Jak planować prace nauczyciela historii i wos w zreformowanej szkole podstawowej?

 

Dorota Kozioł

RP 93 Metody i techniki motywujące uczniów do nauk.
RP 65 Jak prowadzić spotkania z rodzicami? Współpraca z „trudnym rodzicem”.

 

Danuta Momot

KD - 12/20 "Lider kształcenia specjalnego w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej cz I i II

 

Puciłowska Iwona

W - 76 Organizacjai i realizacja edukacji zdrwotnej,
w-167 Kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych w środowisku szkolnym;
W-169 Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?

Arcimowicz Janina

FD- 1 "Monitorowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych przez dyrektora szkoły/ placówki oświatowej" (dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych)
W – 2 "Jak przygotować zebranie rady pedagogicznej poświęcone analizie efektów realizowanych zadań opiekuńczo - wychowawczych?" (dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych)

Dąbrowska Dorota

W-38- Film na lekcjach języka polskiego w gimnazjum,
W-41 Film na lekcjach języka polskiego w liceum

 

Joanna Szkop

W-131 Kształcenie świadomości językowej uczniów

 

Bogumiła Rzepnicka

W - 162 "Porozmawiajmy na wiecznie gorące tematy, czyli o: antykoncepcji, aborcji, in vitro, eutanazji i karze śmierci",
W - 163 "Wielkie religie świata w dialogu z chrześcijaństwem. Co nas łączy, a co dzieli?" ( dla nauczycieli religii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)

Kierunek IV

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


Iwona Puciłowska

KS - Kwalifikacje a kierunki zmian w kształceniu zawodowym
W – 70 "Szkoła zawodowa atrakcyjnym środowiskiem uczenia się";
W - 166 Co nowego w kształceniu zawodowym?

 

Kierunek V

Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.


M.M. Ferenc

KS - 9 "Oferta wydawnictwa MAC dla przedszkoli"
KL -12 Klub Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

 

B. Kossakowska
KD – 14 "Programowanie w Scratchu" (dla nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół)
W - 83 "Prezentacje multimedialne w programie WBTexpres" (dla nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół)
W-177 Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej, W-178 Darmowe aplikacje, platformy i inne zasoby edukacyjne do nauki programowania (dla nauczycieli szkół podstawowych).
RP - "Prezentacja programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej"  (szkolenie dla członków rady pedagogicznej)
RP - "Bezpieczeństwo w Internecie - TIK, a prawa autorskie"

 

J. Marek

W - 155 "Jak uczyć uczniów zasad zdrowego odżywiania?"
W - 156 "Nowa podstawa programowa w nauczaniu przyrody"
W - 158 "Nowa podstawa programowa w nauczaniu geografii"

 

J. Pieczywek

W - 152 "Planowanie pracy nauczyciela w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową" dla nauczycieli matematyki

 

M. Polkowska

Konferencja- Język angielski w nowej szkole podstawowej.

 

B. Zgrzywa

W – 143  "Jak planować prace nauczyciela historii i wos w zreformowanej szkole podstawowej?"

 

J. Szkop

W-129 Nowa podstawa programowa z przedmiotu język polski

Facebook