Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Niedziela, 22 Lipiec 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunek I

Kierunek 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dorota Kozioł

W - 70 Eksperyment na cztery ręce i coś więcej
W - 71 Praca nauczyciela z nowa podstawą programową
W - 72 Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach chemii i fizyki
KL - 10 klub aktywnych chemików
KL - 11 klub aktywnych fizyków
W - 157 Planowanie lekcji w strategii wyprzedzającej
W - 156 "Kuchnia molecoolarna" - gotowanie, eksperymentowanie i doświadczanie w przedmiotach przyrodniczych

Danuta Lasek

W - 32 Pierwsze kompetencje czytelnicze- funkcjonalne czytanie w przedszkolu
W - 33 W labiryncie matematyki
W - 34 Zabawy, gry planszowe i strategiczne w edukacji wczesnoszkolnej
W - 35 Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej
W - 36 Metoda projektu edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
W - 37 "Tańcząca ósemka" jako skuteczne narzędzie umożliwiające odkrycie i usunięcie zakłóceń wewnętrznej równowagi organizmu dziecka
W - 38 Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu
W - 39 Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach
W - 40 Techniki choreoterapii w pracy z dziećmi

Joanna Marek

KS Kierunki pracy nauczyciela przyrodnika w roku szkolnym 2017/2018
W - 63 Strategia kształcenia wyprzedzającego
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
W - 67 Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych
W - 68 Rozumowanie naukowe jako element edukacji przyrodniczej
W - 69 Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
KL - 9 Klub aktywnych geografów
W - 154 Doświadczenia za grosik
W - 151 Praca nauczyciela biologii z nową podstawą programową
W - 152 Praca nauczyciela geografa z nową podstawą programową

Danuta Momot

W - 78 - Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej
W - 79 - Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
KL - 12 - Klub nauczycieli kształcenia specjalnego. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych
KS - 5 Realizacja podstawy programowej przez uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
W - 165 "Pomoce do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tworzenie książek do komunikacji oraz czytania uczestniczącego"
W - 166 Zajęcia rozwijające kreatywność - inspiracje wiosenne"

Jadwiga Pieczywek

W - 60 Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej
KL - 7 Klub aktywnych Matematyków dola nauczycieli etapu formalnego szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
W - 148 Jak uczyć sztuki dowodzenia?
W - 149 Dowody w geometrii
W - 150 Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania matematyki

Joanna Szkop

W - 41 Opracowanie lektury Johna R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem"
W - 42 Uczymy efektywnie
W - 43 Projekt edukacyjny w pracy nauczyciela
W - 24 Wywiedzione ze słowa, czyli inscenizacja niedramatycznych tekstów literackich
RP Polubić czytanie
W - 129 Jak czytać, by rozumieć?
W - 130 Myślenie wizualne sposobem na efektywne uczenie się
W -131 Praca z tekstem metodą Antares
W - 132 Uczymy efektywnie Szkolenie dla członków rad pedagogicznych - Analiza i interpretacja wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów

Janina Arcimowicz

W - 102 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - sprawozdanie z realizowanych zadań

Jolanta Boryszewska

W - 54 Realizacja nowej podstawy programowej. Metoda projektu na lekcjach języków obcych
W - 55 Realizacja nowej podstawy programowej. Rodzaje zadań i ćwiczeń skuteczne w stopniowym rozwijaniu kompetencji i świadomości językowej
W - 59 Realizacja nowej podstawy programowej. Jak dokonać wyboru słownictwa i struktur gramatycznych?
W - 58 Jak wspierać oceniając, jak oceniać kształtując na lekcjach języków obcych w świetle nowej podstawy programowej

Dorota Dąbrowska

W - 134 Kreatywne spotkania z lekturą- szkoły podstawowe, gimnazja
W - 135 Kreatywne spotkania z lekturą- szkoły ponadgimnazjalne
W - 136 Kształcenie kompetencji retorycznych i redakcyjnych uczniów
W - 133 Film na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
W - 137 Film animowany i krótkometrażowy na lekcjach języka polskiego
RP - Kształcenie kreatywności uczniów w szkole
RP - Kształcenie kompetencji czytelniczych w szkole

Maria M. Ferenc

szkolenie dla członków rad pedagogicznych:

Nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne dla przedszkoli.

KD - 21 Kurs rytmiki
W - 115 Wykorzystanie techniki decoupage w projektowaniu i wykonaniu kart z okazji świąt wielkanocnych
W - 116 Plastelinowy zawrót głowy
W - 117 Każde dziecko może być artystą - propozycje działań plastyczno-technicznych w okresie wiosennym
W - 118 Zabawki i pomoce rozbudzające wyobraźnię i utrwalające realizowane treści podstawy programowej
W - 119 Upominki z sercem
KL - 13 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Iwona Puciłowska

W - 80 Modernizacja warsztatu pracy nauczycieli szkół zawodowych w kontekście zmian programowych ( w tym podstawy programowej kształcenia ogólnego - BSI)
W -167 Nauczyciel zawodu jako przywódca edukacyjny
W - 168 Rozwijanie u uczniów szkół zawodowych umiejętności uczenia się

Bogumiła Rzepnicka

W - 77 W liturgii odkrywamy Boga
W - 162 Prawne i organizacyjne podstawy realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
W - 158 - "Poślę Anioła swego przed Tobą…" Jak niebanalnie rozmawiać o Aniołach?
W - 160 Film na lekcji religii

Bożena Zgrzywa

KS - 5 Kierunki pracy nauczyciela historii i wos. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
W - 50 Wyjazd szkoleniowy do Muzeum Katyńskiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie
W - 52  Jak ocenić czy wybrany przeze mnie sprawdzian jest odpowiedni dla moich uczniów?
W - 51 Początki Polski Ludowej w podręcznikach szkolnych

Kierunek II

Kierunek 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.


Bożenna Kossakowska

KD 13 Programowanie w C+
KD 14 Programowanie w Scratchu
W 89 Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej
W 90 Programowanie dla dzieci z wykorzystaniem Scotiego
W 91 Projektowanie i analiza algorytmów z wykorzystaniem programu "Magiczne bloczki"

Dorota Kozioł

W 70 Eksperyment na cztery ręce i coś więcej
W 71 Praca nauczyciela z nowa podstawą programową
W 72 Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach chemii i fizyki
KL 10 klub aktywnych chemików
KL 11 klub aktywnych fizyków
W 157 Planowanie lekcji w strategii wyprzedzającej
W 156 "Kuchnia molecoolarna" - gotowanie, eksperymentowanie i doświadczanie w przedmiotach przyrodniczych
RP Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD

Joanna Marek

KS Kierunki pracy nauczyciela przyrodnika w roku szkolnym 2017/2018
W - 63 Strategia kształcenia wyprzedzającego
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
W - 67 Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych
W - 68 Rozumowanie naukowe jako element edukacji przyrodniczej
W - 69 Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
KL - 9 Klub aktywnych geografów, RP - Jak pomóc uczniowi zrozumieć lekcje?
W - 153 Myślenie wizualne w edukacji przyrodniczej
W - 154 Doświadczenia za grosik w edukacji przyrodniczej

Jadwiga Pieczywek

KL - 8 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
KL - 7 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli etapu formalnego SP i klas gimnazjalnych
W - 62 Jak uczyć sztuki dowodzenia?; W-60 Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w szkole podstawowej
W - 61 Planowanie lekcji matematyki w strategii wyprzedzającej
KL - 8 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
KL - 7 Klub aktywnych matematyków dla nauczycieli etapu formalnego SP i gimnazjów
W - 148 Jak uczyć sztuki dowodzenia?
W - 149 Dowody w geometrii
W - 150 Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania matematyki

Joanna Szkop

W - 44 Wykorzystanie aplikacji internetowych w pracy z uczniami

 

Kierunek III

Kierunek 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych.


Joanna Marek

W - 66 Wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcjach przyrody
W - 155 Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedmiotach przyrodniczych

Bogumiła Rzepnicka

W – 75 katecheza XXI wieku. Katechizacja i ewangelizacja. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W - 159 Mechanizmy manipulacji

Bożenna Kossakowska

KD 15 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych- 8 grup po 24 godziny
RP-19,21,14,13,26,27,20,51,22,77,78 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

 

Kierunek IV

Kierunek 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Iwona Puciłowska

KS 5/33 Główne kierunki pracy w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno – zawodowym w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Kierunek V

Kierunek 5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.


Jolanta Boryszewska

KD - 7 Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
W - 8 Wychowanie i profilaktyka w szkole
W - 9 Co zrobić, aby naszym uczniom chciało się chcieć – elementy tutoringu w szkole
W - 10 Pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą
W - 11 Przemoc rówieśnicza – co działa, co nie działa, a co szkodzi?
RP - Dyscyplina w klasie - metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo
RP – Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
W - 109 Pomysły do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą
KD - 20: Diagnoza potrzeb i problemów wychowawczych występujących w szkole
RP-  Dyscyplina w klasie – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo; Przemoc rówieśnicza – działania profilaktyczne; Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
W - 7: Gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej jako forma aktywnego spędzania czasu w szkole

Dorota Dąbrowska

W - 45 Drama jako sposób na rozbudzenie pasji czytania
KS - 3 Rola czytania w edukacji

Joanna Marek

W - 66 Wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcjach przyrody
RP - Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych
W - 64 Planowanie zajęć terenowych z przyrody w kontekście nowej podstawy programowej

Marzena Rafalska

W - 19  Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
W - 14  Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego
W - 15  Jak rozmawiać z uczniami na tematy kontrowersyjne?
W - 18 Budowanie demokratycznej kultury szkoły
W - 13 Irena Sendlerowa jako wzór osobowy w pracy wychowawczej
W - 12 Wychowanie do wartości jako zadanie wszystkich nauczycieli
RP Wychowanie do wartości jak zadanie wszystkich nauczycieli; RP Integrowanie celów i działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
W - 114 Kształtowanie postawy prospołecznej/patriotycznej/obywatelskiej jako zadanie wychowawcze szkoły
W - 113 Empatii można się nauczyć

Bogumiła Rzepnicka

W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 katecheza XXI wieku. Katechizacja i ewangelizacja. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
KS – 4 „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” – Pismo święte i jego rola w wychowaniu. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W - 161 Rozmowy o miłości, małżeństwie i rodzinie.
W - 163 Bóg objawia Prawo Życia.  Jak kreatywnie mówić o Dekalogu i Programie Ośmiu Błogosławieństw na katechezie.

Janina Arcimowicz

KD - 19 Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "Bezpieczeństwo uczniów w szkole"

Iwona Puciłowska

W - 84 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w środowisku szkolnym
W - 170 Jak wspierać zdrowie i rozwój uczniów?

 

Kierunek VI

Kierunek 6. Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Jolanta Boryszewska

KD - 12 Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 

Danuta Momot

W – 23 Rozwijanie kreatywności uczniów – jak wykonać coś z niczego
W – 78 Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej.
W – 79 Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
KL – 12 - Klub nauczycieli kształcenia specjalnego. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych.
KS - Realizacja podstawy programowej przez uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
KL - 12 - Uczeń ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej
W - 112 - Powertex jako technika artystyczna w szkole
W - 121 - Dekoracje i ozdoby z bibuły, krepiny i innych materiałów

Marzena Rafalska

W - 17 ADHD – europejskie standardy oddziaływań
W - 16 Zaburzenia rozwoju dzieci w obszarze emocjonalnym

Bogumiła Rzepnicka

W – 73 Jak prowadzić pedagogizację (katechizację) rodziców? Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W – 75 Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
W - 164 Jak przygotować do przyjęcia sakramentów dzieci i młodzież z niepełnosprawnością?

Magda M. Ferenc

szkolenia dla członków rad pedagogicznych:
1. Dysleksja, czy lenistwo?
2. Na czym polegają specyficzne trudności w nauce i jak sobie z nimi radzić?

Joanna Szkop

W - 131 Praca z tekstem metodą Antares
W - 130 Myślenie wizualne sposobem na efektywne uczenie się

Facebook